امروز هشتمین روز از جستو جوی فرد غرق شده در زرینه رود(جیغاتو) است ولی هنوز هیچ خبری نشده است به گزارش یکی از دوستان او شب از مغاذه ای خارج شده وبه طرف اب رفته و به ان طرف رود خانه رفته است ولی در راه بازگشت غیب شده و دیگر بر نگشته است.عکس

منبع : اخبار بروز میاندوابخبر میاندواب 1395/1/31
برچسب ها :